Informasjon fra styret i BKM Tønsberg

Styret i BKM Tønsberg har ønsket å sikre at forvaltningen har en hensiktsmessig og forsvarlig struktur, med minst mulig risiko i den nye organisasjonsstrukturen. BKM Tønsberg har derfor gjennomført en omfattende omstrukturering i 20I6 i form av at blant annet selskapets eiendom er solgt til Flyplassveien 2 AS. Styret gjør videre oppmerksom på at det er inngått langsiktig leieavtale med det nye eiendomsselskapet som vil ivareta BKM Tønsberg ønsker og har behov for lokaliteter fremover. Det vises for øvrig til styrets årsberetning for detaljer knyttet til eierskap i den nye strukturen.

Styret vil i tiden som kommer sammen med medlemmene, legge til rette for at virksomheten kan utvikles videre på en sunn og positiv måte. Vi vil svært gjerne rette en stor takk til alle som frivillig har bidratt i 2016. Tilbudet til medlemmene, og da i særdeleshet tilbudet til barn og unge, har blitt opprettholdt på et høyt nivå gjennom året. Oppbyggelse i den kristne troen er vår kjernevirksomhet, derfor er det å legge til rette for aktiviteter og fasiliteter rundt denne virksomheten en hovedsak for oss.